مديريت كيفيت -- Quality Management

معماری فرآيند های سازمان

http://www.enterpriseunifiedprocess.info

www.omg.com  www.uml.org  www.corba.org 

http://www.ronin-intl.com

Zachman Framework

http://www.intervista-institute.com/resources/zachman-poster.pdf

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٩:۳٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

کوتاه نوشته های يک دوست فرهيخته و انديشمند

 

آن كس كه دل مشعل كرده است ،  در دل شب هم مي بيند. 

  چرا صورت مساله را پاك مي كني؟  به راه حل فكر كن .

  حل مساله با درك مساله آغاز مي شود .

 ما آفتاب انديشه را

                        به سرزمين عشق خوانده ايم

تو كه هنوز "ارزش ها" را تعريف نكرده اي

                                                       چطور ميخواهي "ارزشيابي" كنی

 

           تو در من شوق يادگيري بيافرين

                                                                توان ياد گرفتن هست.

منفی بودن مثبت نيست

                               مثبت نبودن منفی است.

 بزرگی انسان در بزرگی دنيای اوست.  

    درد ما نداشتن نيست

                                 ندانستن است. 

                     هرمز انصاری

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:٠٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

معادله رياضي کسب و کار در عصر اينترنت

[EB = EC + BI + CRM + SCM + ERP]

كسب و كار الكترونيكی =  تجارت الكترونيكی + سيستمهای اطلاعاتی هوشمند +

 مديريت روابط با مشتری + مديريت شبكه تامين كنندگان + برنامه ريزی منابع شركت

http://www.ebusinessforum.com

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

حسابداری صنعتی

مگالينک موسسات حسابداری

http://www.nysscpa.org

   ABC            http://www.fasab.gov۱

http://www.accountingweb.co.uk

COSTING

http://www.accounting.com

http://www.aicpa.org/nolimits/index.htm

 

(A/P):Accounts payable

حسابهای پرداختی

(A/R): Accounts Receivable

حسابهای دریافتی

CR: Credit

مخفف اصطلاحcredit یا بستانکار که در ایران نیز به صورت(بس) بکار می رود

(GAAP): Generaly Accepted Accounting Standards

استانداردهای عمومی پذیرفته شده در حسابداری

استانداردها، میثاقها و قواعدی که حسابداران در فرایند ثبت و تلخیص رویدادهای مالی و همچنین تهیه صورتهای مالی از آنها تبعیت می کنند

(CIF): Cost, Insurance,and freight

این اصطلاح در خریدهای بین المللی به معنی این است که قیمت فروش کالا شامل هزینه بارگیری، بیمه و کرایه محل تا بندر مقصد می باشد. از آن نقطه به بعد کلیه هزینه های جابه جایی ، حمل و بیمه به عهده خریدار است

(ACA): Assosiate Chartered Accountant

موسسه ای است که از اشخاص علاقه مند به بررسی تاریخ حسابداری تشکیل شده است که در سال 1973 تاسیس شد. انتشارات آن متشکل از خبرنامه، تک مقاله و نشریه Accounting History است که هر شش ماه یکبار منتشر می شود

(APB): Accounting Principle Board

نهاد مرجع آمریکایی مستقل از دولت از سال 1959 تا سال 1973 که مسئولیت تدوین مقررات را بر عهده داشت. از این سال به بعد هیات استانداردهای مالی حسابداری مالی FASB جایگزین آن گردید

(AGA): Associate of Government Accountants

انجمن حسابداران دولتی

این انجمن در سال 1950 تاسیس گردید و در ابتدا به نام انجمن حسابداران دولت فدرال شناخته می شد . مهمترین نشریه این انجمن Government Accountants Journal است.

به کوشش حميده دهقان

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:٥٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

آموزش مديريت - Elearning

 

دوره های آموزشی رايگان مديريت در دانشگاه MIT 

 از سال ۱۹۹۹ شروع شده است و در حال حاضر  بيش از

 ۹۰۰ دوره را شامل ميشود.

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Sloan-School-of-Management/index.htm

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

تجزيه و تحليل صورت های مالی شرکت ها

http://www.studyfinance.com/lessons/finstmt

 صورتهای مالی

۱      مديريت مالي 1

Understanding Financial Statements

UNDERSTANDING BASIC FINANCIAL STATEMENTS

Guide is for people with little experience reading financial statements

+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

مدير انفورماتيك‌ يا مدير ارشد اطلاعات CIO كيست‌؟

http://www.cio.com

Chief Information Officer

فناوري ارتباطات و اطلاعات نياز امروزِ مديران فردا  ۱  ۲

http://www.cio.com/research/executive/overview.html

 http://www.isi.org.ir            http://www.itiran.com 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

آموزش و مديريت کيفيت

نمونه شرح شغل مدير آموزش

۱ ۲ مگالينک آموزش

http://www.trainingmag.com

http://www.training.com

ارزيابی نياز آموزشی   http://education-assessment.org/history.htm

 Quality management -- Guidelines for training - ISO 10015:1999

+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:٤۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

دانش سازمانی

http://www.enterprise-design.com

http://www.refresher.com/eduleadership.html

http://hbsworkingknowledge.hbs.edu

http://www.strategystreet.com

http://www.wiseleadership.com

http://www.quantumthink.com

http://www.tompeters.com

http://www.mip-paris.com

http://www.leadervalues.com

+ Gholamreza Hemmatee ; ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

EMBA , MBA

ياد داشت قبلی

MBA Ranking 2002

http://www.triumemba.org

http://www01.imd.ch

http://www.netmba.com

Euro MBA

http://www.emba.org

http://www.insead.edu/emba

London Business School

+ Gholamreza Hemmatee ; ۸:۱٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

روش تحقيق کاربردی

A Study of Research Method

Quantitative Research Method

http://science.ntu.ac.uk/sportspsyc/rmlec4-5.ppt

http://www.heuristicparadigm.com/overheads.ppt

http://www.cesec.ufpr.br/~asantos/PapersAdobe/capitulo4.pdf

http://www.cs.uta.fi/is/julkaisut/2003/2003_jarvinen_1.pdf

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:۱۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

گزارش نويسی با کيفيت

 
 
 
 
۱  ۲   ۳   ۴
+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:٥٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

حسابداری مديريت

http://www.imanet.org/ima/index.asp

http://www.ifac.org

http://accounting.rutgers.edu/raw/aaa/aaamas/JMAR/JMAR.html

+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:۳٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

Networking in the Mind Age

 

Some thoughts on evolution of intelligence and distributed systems

+ Gholamreza Hemmatee ; ٩:۱٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

فروش استراتژيک

The Art of Strategic Divestment

http://www.larsentoubro.com/fin-rt/AR-2003Three.pdf

http://www.netmba.com/strategy/turnaround

Divesting for success

? What is Strategic Sale?

        In the strategic sale of a company, the transaction has two elements:

                                    Transfer of a block of shares to a Strategic Partner and

                                          Transfer of management control to the Strategic Partner

 

 

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ۸:۳۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

يادگيری ، ياد گيری سازمانی

http://www.solonline.org

مرکز يادگيری سازمانی دانشگاه Organizational Learning Center (OLC) at the MIT Sloan School of Management

مگالينک  ۱

مگالينک  ۲

مگالينک  ۳

+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:٤٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

چالاکی و چابکی در سازمانها

http://www.dur.ac.uk/agility

چالاکی استراتژيک

۱    ۲   ۳    ۴

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:۱٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

END گردهمايی خدايان مديريت

http://www.leadersinlondon.com  

http://www.bsceventportfolio.com

http://www.leading-minds.com

JACK WELCH  http://www.ge.com

RUDOLPH W. GIULIANI

MICHAEL E. PORTER http://www.missouri.edu/~commwww/mjporter

ALVIN TOFFLER  http://www.toffler.com

FRANK MAGUIRE

LESTER C. THUROW   http://www.lthurow.com

ROBERT S. KAPLAN  http://www.bscol.com 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:۱۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٦ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

تفکر خلاق

Creative Thinking

http://www.thinking.net  

 http://www.transformationalthinking.com

http://archivesofamericanart.si.edu/exhibits/sketchbk/sketchbk.htm

http://www.insightassessment.com/HCTSR.html

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:٠٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

وبلاگ های EPCM و QHSE به روز شدند.

 
 
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

Power of Ten

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/

http://microcosm.web.cern.ch/microcosm/P10/english/welcome.html

http://www.powersof10.com/

http://www.wordwizz.com/pwrsof10.htm

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:٥٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

استاندارد های حسابرسی و مالياتی

مگالينک سايتهای حسابرسی 

http://www.aicpa.org

http://www.fasb.org  Financial Accounting Standards Board

حسابرس

http://www.eri.ir/eri1.htm 

http://www.iranianica.com/home.htm

 

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:٢٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()

اصول و فنون مذاکره و مصاحبه

مگالينک زبان حرکات بدن       Body Language      Body language   

مذاکره    اصول و فنون مذاکره

When Body Language Lies

Using Body Language in Negotiations

 http://www.selfgrowth.com/articles/Warfield6.html

 اصول و فنون مصاحبه                            Coping With Interviews  

+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:٠۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۳
comment نظرات ()