مديريت كيفيت -- Quality Management

نكات خواندنی

بهتر است بخش کوچکی از يک چيز بزرگ باشيم تا بخش بزرگی از يک چيز کوچک.

 

يکی از راههای مطمئن ترقی . کمک به ترقی ديگران است.

 

 

سرچشمه مشکلات ما موقعيتهايی که در زندگيمان پيش می آيد نيست بلکه منشا آنها ترديدی است که در توانايی خود برای رفع موانع داريم .

 

عقل بالا تر از دانش است. زيرا عقل هم شامل دانش است و هم شامل کاربرد صحيح آن

 

+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:۳٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

ارتباط مديريت اطلاعات در سازمان ها با سيستم مديريت كيفيت

در رويكـــرد فرآينـــدي Iso 9001:2000 علاوه بر اصل بنيادي مديريت مبتني بر اطلاعـــات  به ارتباط متقابل بين فرآيندها و كنترل مستمر روي اين ارتباطات از طريق تهيه نقشه فرآيندها(Process Map) و نمودار جريان داده ها (DFD) پرداخته مي شود.

وهمچنين در بند (د) از رديف 4-1 الزمات عمومي استاندارد بر نكته در دسترس بودن اطلاعات براي پشتيباني و اجراي فرآيندها تاكيد دارد. تاكيد ديگر استاندارد ISO 9001:2000 در بند 8-4 تجزيه و تحليل داده ها است كه به تعيين داده هاي مناسب، جمع آوري و تجزيه و تحليل آنها مي پردازد.

لذا مفهوم سيستم مديريت كيفيت يك سازمان و سيستم اطلاعات همان سازمان مفاهيمي جدا ناپذير از هم بوده و قابل تفكيك از هم نمي باشند.

در واقع اگر مفاهيمي مانند معماري داده ها، معماري اطلاعات، معماري فن آوري( سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات) و مديريت سيستم هاي اطلاعاتي  كه مجموعاً مديريت اطلاعات را در شركت تشكيل مي دهند، در سازمان وجود نداشته باشد و يا به اهميت درست آن واقف نباشيم، پياده كردن سيستم مديريت كيفيت مطابق با استانداردهاي بين المللي و در تراز جهاني كاملاً غير ممكن بوده و بيشتر به يك شوخی بزرگ شبيه خواهد بود.

+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:۳٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢

استقرار سيستم مديريت كيفيت در پروژه ها ٍ

معني عملي استقرار سيستم مديريت كيفيت در پروژه ها مربوط به ملاحظاتي است كه از ابتدا تا انتهاي چرخه حيات يك پيمان و پروژه ها وجود دارد كه خلاصه آن به شرح زير است:

1.اهداف كلي و مشخص زمان، ريالي و كيفيتي تدوين شده در پروژه وجود داشته باشد.

2.سازماندهي كلان پروژه و نقش هر كدام از افراد تيم پروژه بطور مدون و در ارتباط بايكديگر مشخص باشد.

3.الزامات قراردادي، قانوني استانداردهاي بين المللي و الزامات سازماني كيسون در پروژه ها مانند آئين نامه ها و دستورالعمل ها جاري و تحت كنترل باشد.

4.الزامات خاص كيفيتي مانند QA،QC و HSE در پروژه هاي جاري باشد.

5.برنامه زمانبندي و نحوه كنترل و به روز رساني آن موجود باشد

6.منابع انساني و شرايط احراز مشاغل مختلف پروژه مشخص و آموزشهاي لازم در ابتداي كار و در حين در پروژه جاري باشد

7.زير ساختهاي محيط كاري و تكنولوژي هاي كارگاه مناسب باشد

8.ارتباطات داخلي اركان پروژه و پروژه با تمامي ذينفعان تعريف شده باشد.

9.فرآيتدهاي اجرايي مدون مشخص براي بخش E ، P وC و دستورالعمل هاي مدون در پروژه ها جاري و تحت كنترل باشد.

10.براي كنترل مدارك و سوابق، روشهاي اجرايي، سيستم كدينگ و استفاده مناسب از IT در پروژه برقرار باشد.

سطح قابل قبولي با توجـــــه به ابعـــــاد و مقيـــاس پروژه براي استفـــــاده از امكانات (ICT)(Information& Communication Technology) در پروژه برقرار باشد.

+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:٢٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

چه كسي پنير مرا برداشته است؟

شما مي توانيد پنير را با هر آنچه كه ميخواهيد جايگزين كنيد :

 

 • اگر پنير داشته باشيد، احساس شادي و كاميابي خواهيد كرد.
 • مهم تر از داشتن پنير اين است كه بخواهيد آنرا حفظ كنيد.
 • منتظر باشيد كه روزي پنير تمام مي شود.
 • اگر تغيير نكنيد نابود خواهيد شد.
 • اگر در چنين شرايطي دچار ترس نمي شدي، چكار مي كردي؟
 • پنير را بو كن تا بفهمي كهنه است يا تازه؟
 • اگر در مسير جديدي حركت كني، پنير تازه پيدا خواهي كرد.
 • وقتي بر ترس خويش غلبه كني، آزاد خواهي شد.
 • لذت تصور خيالي پنير تازه، مرا بسوي آن هدايت مي كند.
 • اگر زودتر و سريع تر حركت كني، به پنير تازه دست خواهي يافت، در غير اين صورت چيزي جز پنير كهنه نصيبت نمي شود.
 • ماجراجو و اهل عمل باشيد تا از طعم دلپذير پنير تازه بهره مند شويد.
 • جستجو در راه هزارتو، بي خطر تر از ماندن در جايگاه بدون پنير است.
 • با تصورات منسوخ و قديمي، به پنير تازه نخواهي رسيد.
 • وقتي باور كني كه مي تواني پنير تازه پيدا كرده و از خوردن آن لذت ببري، در واقع مسير خود را تغيير داده اي.
 • تغييرات كوچك اوليه كمك مي كند تا خود را با تغييرات بزرگتري كه از راه مي رسند، انطباق دهي.
 • درود بر تغيير و دگرگوني
 • مسايل را تا آنجا كه ممكن است، ساده نگه داريد، قابل انعطاف باشيد و به سرعت خود را تغيير دهيد.
 • مسايل و موضوعات را بيش از حد پيچيده نكرده و با تصورات توام با ترس و وحشت، خود را آشفته و سرگردان نكنيد.
 • دقت كنيد كه تغييرات كوچك از چه زماني آغاز مي شوند، زيرا در اين صورت مي توانيد خود را براي مقابله با تغييرات بزرگي كه از راه مي رسد، بهتر آماده سازيد.
 • وقوع تغيير امري طبيعي است.
 • خود را به سرعت تغيير دهيد و بارها از آن لذت ببريد.
 • با تمام شدن پنير، خود را تغيير داده، حركت كنيد و از آن لذت ببريد.

 

 

 

بر گرفته از كتاب : چه كسي پنير مرا برداشته است؟

نوشته : اسپنسر جانسون

+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:٢۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٢
comment نظرات ()