مديريت كيفيت -- Quality Management

مشتري – فرايند - نتيجه

 

برخلاف سازمانهاي سنتي , سازمانهاي فرايندگرا دارايفرايندهاي ساده و شغلهاي
پيچيده هستند.شاغلين در اين فرايندها به كل فرايند توجه داشته و داراي ديدگاه گسترده اند
و مواظبند كه فرايندها با هم همخواني داشته و ارزش مورد نظرمشتري را فراهم نمايند.
در فرايندگرايي , كار باارزش , كاري است كه تكراري نبوده وانتظارات جديدي را ايجاد نمايد.

در فرايند محوري نميتوان بين انجام كار و مديريت انجام كار تفكيكئ قائل شد. درواقع مديريت بخشي از كار
هر فرد است. به اين ترتيب افراد مسئول نتيجه گيري كار بوده و حرفه اي
محسوب مي شوند. فرد حرفه اي با غرق شدن در حرفه خود بايد نتيجه دلخواه مشتري را تامين
و سراسر فرايند كار را اجرا نمايد
 
كاركنان سازمانهاي فرايند محور اكثر كارهاي ستادي را نيز خود انجام مي دهند.و اين تنها از طريق
آموزش و تربيت انجام مي پذيرد. در سازمان حرفه اي تمام كاركنان در حال يادگيري دائمي هستند .
كاركنان حرفه اي رقابت را از درون به برون سازمان منتقل مي كنند.
+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:٤٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

جك ولش

اگر به انسانها شخصيت و فرصت ابراز عقيده  بدهيد ,

پاداش و امكان مشاركت بدهيد ,

رشد خواهند كرد و

انديشه هاي ناب خود را بيرون خواهند ريخت .

 

                                           جك ولش – جنرال الكتريك

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:۳۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٢
comment نظرات ()