مديريت كيفيت -- Quality Management

پرفسور دمينگ


شما مجبور به تغيير در روشها نيستيد
چون موفقيت اجباري نيست و
مي توانيد به همين ترتيب ادامه دهيد تا شكست بخوريد


W. Edwards Deming Resources
ManagementWisdom.com
"The principles of Dr. W. Edwards Deming and Dr. Russell Ackoff provide the best foundation for wise leadership and sound management. They support continual development of people, on-the-job learning, and cooperation--core values required for success. The mission of Management Wisdom is to raise crucial questions that help individuals and organizations learn to practice systems thinking, seek appropriate advice, continue to improve, and take action to succeed in the global economy."
The Deming Website


W. Edwards Deming Institute+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:٢٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

چرا مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ؟

- هر سال 250 ميليون حادثه در محيط هاي كاري رخ ميدهد
- حوادث ناشي از كار و بيماريهاي شغلي سالانه جان 2 ميليون نفر را مي گيرد
- 160 ميليون كارگر مرد و زن سالانه دچار بيماريهاي شغلي حرفه اي ميشوند
- حدود 4 درصد توليد ناخالص داخلي جهان براي حوادث كاري و بيماريهاي شغلي هزينه ميشود


OHSAS 18001:1999

هدف اين استاندارد تعيين الزامات و الگويي براي پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي صرف نظر از كوچكي و بزرگي، توليدي و يا خدماتي سازمانها مي باشد.
HSE : Health, Safety, Environment
OH&S : Occupational Health & Safety
OHSAS : Occupational Health & Safety Assessment Series+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:٤۱ ‎ب.ظ ; جمعه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

مطالب آموزشي در باره ايمني و بهداشت حرفه اي OH&S

أموزش ايمنيانجمن مهندسي ايمني امريكا


ergonomics


niosh
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای OH&S
http://www.osh.net
Canadian Centre for Occupational
+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:۱٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

رضايت و خشنودی مشتری

دستيابی به رضايت مشتری خارجی هر سازمان بدون رضايت مشتری داخلی امکان پذير نيست.
وفاداری مشتری ، خشنودی مشتری ، امکان تکرار کار با مشتری ، معرفی سازمان شما
توسط مشتری به مشتريان آينده و امکان ادامه حيات در دنيای کسب و کار فقط با
طراحی و استقرار يک سيستم مديريت کيفيت کارا و موثر ميسر است.
+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:٢۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

راهکار گذار به شرکتهای برتر


بجای تمرکز در دست يک نفر به تفويض اختيار گسترده بپردازيد.
از پنهان کاری اطلاعات پرهيز و شفافيت و اشتراک وگسترش اطلاعات جمعی را جايگزين نماييد.
از فعاليتهای کاربر به فعاليتهای دانش طلب و مغز بر شيفت کنيد.
از وظيفه محوری به فرآيند محوری حرکت نماييد.
بجای اتکا به افراد نخبه به نظام يادگيری تيمی و سازمانی تکيه نماييد.
از سازمان صلب و مکانيکی به سوی سازمان ارگانيک و انعطاف پذير حرکت نماييد.
+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:٢٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

شرکتهای برتر


فروش ، خروجی نهايی هر کسب و کاری است.
اما شرکتهايی برتر از ديگران ميشوند که روی اين موارد بيشتر متمرکز شده و سرمايه گذاری کرده باشند :

رهبری سازمانی
مسئوليت اجتماعی
تفکر استراتژيک
دانش مشتری و بازار
خوشنودی مشتری و ارتباط با وی
اندازه گيری و آناليز عملکرد سازمان
توسعه سرمايه های انسانی
مديريت مبتنی بر فرآيند
نتايج کسب وکار
+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:٠۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()

ويژگيهاي سازمانهاي ترازنوين يا World Class


رهبري آرمان گرا دارند، رهبران داراي چشم انداز و تصوير كلان از آينده هستند.
مشتري گرايي، احترام به مشتري، شنيدن صداي مشتري، ديدن انتظارات حال و آتي مشتري جزو فرهنگ اين سازمانها است.
يادگيري فردي به يادگيري تيمي و يادگيري سازماني تبديل شده است.
ارزش نهادن به انسانها و شركاي كاري و برخورد برد-برد با ذينفعان قابل مشاهده است.
ساختار سازماني داراي چالاكي و انعطاف پذيري در مواجهه با تحولات سريع محيط است.
تمركز بر آينده، برنامه ريزي براي آينده، برنامه ريزي و تفكر استراتژيك در سازمان وجود دارد. برنامه ها و استراتژيها براساس تجزيه و تحليل حاصل از عملكردها مورد بازنگري قرار ميگيرند.
مديريت نوآوري و خلاقيت.
مديريت مبتني بر اطلاعات وجود دارد و بصورت واقعي از فرآيند داده، اطلاعات، دانايي و خرد استفاده ميشود. شاخصهاي عملكرد در شركت وجود دارند و عملكرد سازمان با شاخص تجزيه و تحليل ميشود.
مسئوليت پذيري عمومي در جامعه و شهروندي و تاكيد بر، برد سوم در رابطه برد-برد-برد حاكم است.
نتيجه گرايي و ايجاد ارزش، نتايج نهايي كسب و كار و تاكيد بر فعاليتهاي داراي ارزش افزوده.
نگرش و ديدگاه سيستمي، تفكر سيستمي در سازمان حاكم است و جزاير جداي تصميم گيري در سازمان كه ارتباطي با هم نداشته باشند وجود ندارد.
روي سرمايه هاي انساني در سازمان برنامه ريزي ميشود، و با هدف بهبود مستمر دانش و شايستگي هاي كاركنان توسعه و كاركنان و سازمان داراي گفتمان هستند.
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٢
comment نظرات ()