مديريت كيفيت -- Quality Management

باز هم QMS به زبان ساده انگليسي


Say what you do
Do what you say
Prove it with records & audits
Improve it continually
+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:۳۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

ارتباط بين مديريت کيفيت و مديريت استراتژيک

بعضی از خوانندگان سئوال کرده اند که ارتباط بين مديريت کيفيت ، مديريت استراتژيک
تکنولوژی اطلاعات ، مدیریت پروژه ، مدل تعالی کسب وکار و .... چیست ؟
وچرا من در وبلاگم به همه اینها میپردازم؟
به نظر من اگر به مفاهیم مديريت کيفيت عمیق نگاه کنیم در روح آن به همه Buzzword ها یا واژگان مدیریتی پرداخته است و همه آنها را در بر میگیرد.
بويژه اگر هشت اصل مديريت را با استاندارد 9004:2000 مكمل استاندارد 9001:2000
ببينيم.
+ Gholamreza Hemmatee ; ٤:٢۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

برنامه ريزي استراتژيك


برنامه ريزي استراتژيك، جهت گيري آينده، الگوي هاي آينده تصميمات امروز با توجه به پيامدها و مسائل فردا با در نظر گرفتن مسائل محيط بيروني و ارزيابي واقع بينانه از قوتها يا ضعفهاي داخلي است.
. استراتژي مدل و الگوي به جريان انداختن تصميمات است. مفهوم استراتژي زاييده فضاي رقابتي و محدوديت منابع است. استراتژي حاصل تفكر استراتژيك و از افتادن به روز مرگي در سازمان جلوگيـــري مي كند، استراتژي به درك فرصت ها بهاء ميدهد، عدم تمركز بر فرصتها و موضوعات اصلي شركت با توجه به محدوديت منابع، جريمه اش واگذاري ميدان به رقبا است.

چشم انداز بيانيه كلي آن چيزي است كه شركت در آينده ميخواهد باشد و باهدف آفريدن آينده و نه پيش بيني آينده ترسيم ميشود مدل و الگوي به جريان انداختن تصميمات است. چشم انداز بايد واقعي باشد و به مثابه ستاره قطب شمال است و نقش يك نيروي جهت دهنده و يك عامل يكپارچه كننده را بازي مي كند. در صورت اتفاق نظر روي يك چشم انداز سازماني، فرهنگ حمايت از استراتژي هاي سازماني شكل خواهد گرفت و باور مشترك در سازمان ايجاد خواهد شد. چشم انداز تصوير زنده سازمان در آينده است.
+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:٤۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

يا مکن با پيلبانان دوستی يا بنا کن خانه ای در خورد پيل


گذار از شرکتهای عصر کشاورزی فئودالی قبيله ای عشيره ای که به وفور از آن در ايران
پيدا ميشود پروسه سخت و دردناکی است و به سزارين شبيه است.

+ Gholamreza Hemmatee ; ٥:٤٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

اگر نشكسته چرا تعميرش كنيم


يكي از پايه اي ترين مفاهيم مديريت كيفيت فرهنگ پيشگيري با عنوان Preventive Actions ميباشد.
مشکلات امروز ناشی از راه حل های ديروز ميباشد.
استفاده از شاخصهای پيشرس Leading Indicators بجای پسرس Lagging Indicators راه حل مناسبی ميباشد.
تغيير تعهد سنگينی است و مسايل ومشکلات در سطحی که خلق ميشوند نميتوانند حل بشوند . همواره سطح بالاتری نياز است که آنها راه حل کند.
+ Gholamreza Hemmatee ; ۳:۱۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

باز هم در باره هشت اصل مديريت كيفيت


هنگام مميزي مديريت شركت ها ، روح 8 اصل مديريت كيفيت را بايد در تمامي سازمان مشاهده كرد :

تمركز بر مشتري (ديدن نيازهاي حال و آتي مشتريان داخلي و خارجي و اندازه گيري رضايت آنها )

رهبري ( هدف مشترك ، هم راستا بودن كل سازمان )

مشاركت كاركنان ( تيمهاي كاري ، نظام پيشنهادات ، شوراهاي تصميم ساز )

نگرش و رويكرد فرآيندي ( ديدن فرآيندها بجاي ديدن واحدهاي سازماني )

نگرش و رويكرد سيستمي به مديريت ( يكپارچگي سيستم و كل نگري و پرهيز از مجمع الجزاير )

بهبود مستمر ( مشاهده بهبود مستمر در زمان مشخص براي هدف قابل اندازه گيري )

مديريت مبتني بر اطلاعات ( وجود اندازه گيري ، پايش ، تجزيه و تحليل و ديدن روندها )

برخورد برد-برد در رابطه با ذينفعان ( كارفرمايان ، پيمانكاران دست دوم ، شركاي كاري ، پرسنل ، سهامداران و ... )
+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:٤٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

در باره مشتريمشتري كيست ؟

مشتري داخلي : ( همكاران ، واحدها ، شركاي تجاري ، پيمانكاران فرعي و تامين كنندگان )

مشتري خارجي : ( كارفرما ، خريدار ، مصرف كننده ، دريافت كننده كالا
و استفاده كننده هرگونه خدمات سازمان )


+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:٥۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

در باره اندازه گيري


اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم
نمي توانيم كنترل كنيم
اگر نتوانيم كنترل كنيم
نمي توانيم مديريت كنيم
و اگر نتوانيم مديريت كنيم
نمي توانيم كارها را بهبود ببخشيم .


+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:٤٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

QMS به زبان ساده انگليسي

? What do we do
?Why do we do what we do
? ( who is our customer(s
? How do we do it
? How do we prove it
? How well do we do it
? Where are we going


نقل از : Mike Blackledge


+ Gholamreza Hemmatee ; ۱:٢٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۱
comment نظرات ()

ويژگيهاي اهداف كيفيت SMART


اهداف استراتژيك و اهداف فرآيند هاي هر سازماني بايد:

Specific -- مشخص و معين
Measurable -- قابل اندازه گيري
Achievable -- قابل دستيابي
Resultable -- نتيجه بخش ، مفيد و موثر
Timeable -- داراي زمانبندي


باشند.
+ Gholamreza Hemmatee ; ٦:۳٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۱
comment نظرات ()